อนุทิน 152660 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

ลงชุมชนเปรมปรีดิ์กับหัวหน้าฝ่าย และได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในเรื่องกล้องวงจนปิดและเรื่องน้ำทวความเห็น (0)