อนุทิน 152613 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

15/06/60

07.00 ออกจากสำนักงานเขตไปโรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค

08.20-16.30 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯเอาชนะยาเสพติด
นางสาวพัสตราภรณ์ ชูพลายความเห็น (0)