อนุทิน 152410 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมืองสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เวลา 09:00-11:30น. ตกแต่งระบายสีแผนที่เดินดิน และแผนที่รอบนอก

เขียน 10 Jun 2017 @ 16:25 () แก้ไข 10 Jun 2017 @ 16:39, ()


ความเห็น (0)