อนุทิน 152331 - แคทรียา นาคอาจ

7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เวลา 17:00-17:40น. มาจัดเตรียมสถานที่ ที่ ซอย2 หมู่8 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

เวลา 18:00-20:00น. ได้เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม บ้านเขากะเพรา หมู่8

เขียน 08 Jun 2017 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)