อนุทิน 152319 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เวลา 9:00-11:00น. ทำแบบประเมินและรวบรวมข้อมูลที่ได้ เวลา 17:00-17:40น. มาจัดเตรียมสถานที่ ที่ ซอย2 หมู่8 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านเวลา 18:00-20:00น. ได้เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม บ้านเขากะเพรา หมู่8

เขียน 07 Jun 2017 @ 22:12 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 16:47, ()


ความเห็น (0)