อนุทิน 152314 - สัมฤทธิ์

  • 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา09.00-14.30 ทำประโยชน์ให้กับศูนย์(ตัดหญ้า)
  • 2.เวลา 17:00-17:40น. มาจัดเตรียมสถานที่ ที่ ซอย2 หมู่ที่8 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน2.เวลา 18:00-20:00น. ได้เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม บ้านเขากะเพรา หมู่ที่8

    เขียน 07 Jun 2017 @ 22:02 () แก้ไข 08 Jun 2017 @ 11:44, ()


    ความเห็น (0)