อนุทิน 151380 - สกลวรรธน์ นะนวน

การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการลดอุบัติเหตุชุมชน นอกจากนี้การสร้างมาตรการร่วมกันในชุมชนจะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ทำให้เกิดความตระหนักและรับรู้แนวทางปฏิบัติร่วมกัน

10 เมษายน 2560 รพ.สต.บ้านบางคราม ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ประกอบด้วย กำนัน สารวัตรสายตรวจ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. และประชาชน ร่วมกิจกรรม ประกาศใช้มาตรการชุมชนเพื่อควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร พร้อมกันนี้ได้มีขบวนรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีความเห็น (0)