อนุทิน 150936 - สุนิษา ทองเพ็ง

นวัตกรรมสุขภาพชุมชนลดไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุดินนา ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

นวัตกรรม เรื่อง ธงสี ไข่ไล่ยุงลาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุดินนา

ความหมายของธงสี

ธงสีเขียว หมายถึง ครัวเรือนสะอาด ปลอดขยะ ปลอดลูกน้ำยุงลาย

ธงสีเหลือง หมายถึง ครัวเรียนไม่สะอาด มีขยะ ปลอดลุกน้ำยุงลาย

ธงสีแดง หมายถึง ครัวเรือนไม่สะอาด มีขยะ มีลูกน้ำยุงลาย

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ลูกน้ำยุงลายลดลง ครัวเรือนมีการดูแลเรื่องขยะ ภูมิทัศน์หมู่บ้านสวยงาม มีการขยายโครงการมาดำเนินการในพื้นที่ รพ.สต.คลองชะมวง

ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

การมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆในชุมชนในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเป็นแกน หลักในการผลักดันโครงการให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน ความตั้งใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ซึ่งได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี แกนนำ อสม. และประธาน รพ.สต.บ้านพรุดินนา เป็นผู้ผลักดันและมีแนวคิดที่ดี แผนพัฒนาต่อเนื่องสู่ภาพฝันในอนาคต (ดียิ่งขึ้น/ก้าวหน้ากว่าเดิม) ดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทั้งตำบล

เขียน 10 Mar 2017 @ 12:07 ()

คำสำคัญ (Tags) #นวัตกรรม#รพ.สต.ติดดาวความเห็น (0)