อนุทิน 150823 - ดร. เพ็ญ สุขมาก

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA )

Workshop หลักสูตรดี ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เชิญชวน ผู้สนใจระบบประเมินผลกระทบ (Impact Assessment; IA) ทั้ง EIA, EHIA, SEA, SIA, CHIA ฯลฯ

มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ

หมายเหตุ :

EIA ; Environmental Impact Assessment (การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม)

EHIA ; Environmental Health Impact Assessment (การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ)

SEA ; Strategic Environmental Assessment (การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ )

SIA ; Social Impact Assessment (การประเมินผลกระทบทางสังคม)

CHIA ; Community Health Impact Assessment (การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน)

และมี IA อื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายประเภท

เขียน 03 Mar 2017 @ 20:48 () แก้ไข 03 Mar 2017 @ 20:49, ()

คำสำคัญ (Tags) #สช#สจรส#สผความเห็น (0)