อนุทิน 150781 - ดร. เพ็ญ สุขมาก

๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ตำบลลูรณาการอาหาร ตามแผนงานความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.ภาคใต้)

สถาบันการจัดการระบสุขภาพภาคใต้ ม.อ. (สจรส.ม.อ.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตำบลบูรณาการอาหาร (ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย) จังหวัดนครศรัธรรมราช กิจกรรมเสริมศัยภาพทีมแกนนำดำเนินงานของตำบล ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ mapping ข้อมูลอาหารของพื้นที่ เป้าหมาย 5 ตำบลคือ จันดี หูล่อง ไส่หร้า เขาแก้ว และนางหลง

เขียน 03 Mar 2017 @ 11:11 ()

คำสำคัญ (Tags) #สสส#สจรสความเห็น (0)