อนุทิน 149980 - สุจิตรา น้อยศรี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเคมี 3 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์

รหัสวิชา ว30223

ผู้รายงาน นางสาวสุจิตรา น้อยศรี

ปีที่รายงาน 2559

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเคมี 3 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาเคมี 3 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเคมี 3 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนวิชาเคมี 3 เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ จำนวน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเคมี 3 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลการศึกษา ปรากฏผลดังนี้

1. ประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเคมี 3 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.42/86.41 นั่นคือ ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเคมี 3 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2559 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2559 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเคมี 3เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

เขียน 01 Feb 2017 @ 11:16 ()


ความเห็น (0)