อนุทิน 148856 - wandee pophanmai

แบบบันทึกรายวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ (102321)

1. สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น เทคนิค JIGSAW , GI , TGT , การจัดการเรียนรู้โดยใช้ KWHL และอื่นๆ ซึ่งความรู้ที่ได้รับนี้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียน และ/หรือ ผู้สอนในรายวิชา

วิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้นี้ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่เรียนวิชาชีพครู เพราะจะได้นำสิ่งที่ได้จาการเรียนไปใช้ในการเขียนแผนการสอน , การจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนได้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง คอยให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ มีวิธีการสอนที่หลากหลาย และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในเรียนการสอนอีกด้วย

3. สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

ปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งในด้านการพูด ด้านบุคลิกภาพ การเตรียมตัวก่อนการเรียน การอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น

4. ข้อเสนอแนะ

อยากให้มีหนังสือประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ดูประกอบไปกับการสอนของผู้สอน

เขียน 17 Nov 2016 @ 23:26 ()


ความเห็น (0)