อนุทิน 148830 - กฤษฎา ชัยจำรัส

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ (102301) อ.สิริรัตน์ นาคิน

  • สิ่งที่ได้รับจากรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

- ได้รู้จักวิธีการสอน รวมไปทั้งเทคนิคต่างๆในการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่เรียนอยู่มากขึ้นและยังได้รับความสนุกสนานไปการเรียนการสอนไปพร้อมๆกันอีกด้วย ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงพร้อมทั้งลดปัญหาผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียนอีกด้วย

  • แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

- ได้รับแง่คิดต่างๆที่จะทำให้เรารักในวิชาชีพของตนเองอย่างแท้จริง และมีความรู้สึกมีความสุขที่จะได้ออกแบบวิธีการสอนรวมทั้งการออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆและมีความประทับใจต่อรายวิชานี้เพราะทำให้เราได้รู้เคล็ดลับหรือเทคนิควิธีการสอนต่างๆที่จะให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความสุขในการเรียนในรายวิชานั้นๆ

  • สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

- ต้องปรับปรุงบุคลิกในการสอนของตนเองให้มีความมั่นใจและมีความกล้าแสดงออกในการสอนในรายวิชาของตนเอง และนำความรู้เทคนิคต่างๆนำไปใช้รวมถึงพัฒนาตนเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคลิกในการเรียนการสอน เนื้อหาในรายวิชาที่ใช้สอน รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

เขียน 17 Nov 2016 @ 17:16 ()


ความเห็น (2)

ดีงามพระราม8 จ้า

เขียนเมื่อ 

ดีงามพระราม 9 จ้าาา