อนุทิน 148177 - ปาณัฐ สุวืทยศักดิ์

ปัญหาการใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา

เนื่องจากหลักสูตรอาชีวศึกษาจะเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ซึ่งบางจุดต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างสูงเพื่อให้เกิดทักษะเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งถ้าหากขาดความเข้มข้นในการจัดการศึกษาก็จะทำให้การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติ

สิ่งที่สำคัญข้อหนึ่งในการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาก็คือ “ครู” ซึ่งจากที่สัมผัสมาครูส่วนใหญ่นั้นยังไม่เคยได้เข้าทำงานจริงในสถานที่จริง บางส่วนเมื่อเรียนจบวุฒิครูมาก็มาเป็นครู ซึ่งยังไม่เข้าใจงานจริง ว่าสถานประกอบการต่างๆ ทำงานกันอย่างไร เรียกง่ายๆ ว่าขาดประสบการณ์ จึงเป็นผลให้ไม่สามารถนำประสบการณ์มาสอนให้กับผู้เรียนได้ ทำให้ขาดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา

การแก้ไขปัญหาที่สำคัญก็คือการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลเข้ามาเป็นครู ต้องคัดผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ จริง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะโดยตรง ซึ่งปัจจุบันบุคลเหล่านั้นติดปัญหาที่สำคัญคือไม่มีวุฒิครู...

เขียน 14 Oct 2016 @ 14:52 ()


ความเห็น (0)