อนุทิน 148090 - จุฬารัตน์ เรืองกล้า

ปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอนกับหน้าที่พิเศษ

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาแต่ล่ะแห่งนั้น ภาระของครูผู้สอนบางท่านไม่ได้มีแค่สอน แต่ยังมีงานพิเศษอื่น ๆ อีก ตามความถนัดหรือความสามารถของแต่ละคนหากกล่าวถึงสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ย่อมมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังตัวอย่าง สถานศึกษาขนาดใหญ่ นอกเหนือจากการสอนก็มีตำแหน่งหน้าที่ในงานพิเศษของแต่ละฝ่าย และงานนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับความสำคัญมากน้องเพียงใดจึงควรจะมีเจ้าหน้าที่ แต่ทว่า สถานศึกษาขนาดเล็กยิ่งน่าสงสารไปใหญ่ บางภาระงานกลับไม่มีเจ้าหน้าที่คอยช่วย จึงเป็นเหตุให้ครู คณาจารย์ ที่กำลังปฏิบัติการสอนในชั่วโมงเรียน ต้องทิ้งให้เด็กรอในห้องหรือไม่มีเวลาเข้าสอนเลย ซึ่งขณะสอนก็จะมีงานด่วนนู่นนี่นั่นเป็นประจำ ท้ายที่สุดเกิดการเรียนการสอนที่ไรถประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งงานพิเศษก็เกิดการล่าช้าไม่สำเร็จตามเป้าหมาย แนวทางชี้แนะหรือแก้ไขของปัญหา 1. ด้านการบริหารสถานศึกษา 2. ด้านผู้บริหาร 3. ด้านบุลากรของสถานศึกษา 4. ด้านระบบการจัดการสถานศึกษา ฯลฯ สถานศึกษาควรจะมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบหลัก ๆ อยู่ 2 คน โดยที่ไม่ใช่ครูผู้สอน เพราะจากหลักการแบ่งฝ่ายงานการปฎิบัติงานของทางสถานศึกษา มี 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่าย และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เมื่อมีงานเข้ามา เมื่อมีงานเข้ามาให้ผู้อำนวยการมอบหมายให้..เดินเรื่องไปก่อน เมื่อมีหน้าที่เชื่อมโยงกับคนที่เป็ข้าราชการครูที่มีหน้าทีสอนก็ค่อยให้ไปประสานงานอีกทีอย่างนี้จะทำให้งานเดินไปเรื่อยๆและการสอนของครูที่มีหน้าที่สอนก็จะไม่สงผลกระทบอีกต่อไปเขียน 08 Oct 2016 @ 13:41 ()


ความเห็น (0)