อนุทิน 148066 - นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร

ปัญหาการจัดการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส (ผู้ต้องขังเรือนจำ )

แนวคิดเรื่องกาจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นแนวคิดที่ดี เพราะเป็นการให้โอกาสทั้งในด้านการเพิ่มเติมความรู้ ประสบการณ์ และอาชีพ โดยทางอาชีวศึกษาเองก็ได้มีการทำความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ โดยเปิดสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบปัญหาต่างๆที่อาจส่งผลให้การเรียนการสอนทำได้ไม่เต็มที่ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้แก่

1. ปัญหาด้านเวลา เพราะในเรือนจำมีข้อจำกัดและระเบียบค่อนข้างมาก เช่นวลา เข้าออก / เวลาทานข้างของผู้ต้องขัง

2.ปัญหาด้านการจำกัดเอกสาร /สื่อ /เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ไม่สามารถนำเข้าได้

3.ปัญหาผู้ต้องขังถูกทำโทษ ย้ายเรียนจำ ปล่อยตัวทำให้เลิกเรียนกลางคัน

4.ปัญหากิจกรรมของสถานศึกษา ของเรือนจำ ที่มีจำนวนมาก ทำให้ไม่มีการเรียนการสอน

นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังมีปัญหาอื่นๆเข้ามาร่วมด้วย ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็ต้องร่วมกันแนวทางการแก้ไขต่อไปเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดและรัฐไม่เสียงบประมาณไปโดยปล่าวประโยชน์

เขียน 07 Oct 2016 @ 15:38 ()


ความเห็น (0)