อนุทิน 148025 - ธีรภัทร์ ศรีส่อง

ปัญหาการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ไปใช้ในสถานศึกษา

หากพูดถึงทางเลือกด้านการศึกษาของประเทศไทย สามารถแบ่งเป็น ประเภทสายสามัญกับสายอาชีพ ต้องยอมรับว่าปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ก็เทใจหนุนให้ลูกๆ เลือกไปเรียนทางสายสามัญ ด้วยค่านิยมว่า สามารถเลือกเรียนต่อได้มากกว่าและมีปริญญาเป็นใบเบิกทาง ในขณะที่สายอาชีพหรืออาชีวะมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีให้เห็นอยู่บ่อยๆ แต่ความจริงแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเด็กนักเรียนส่วนน้อยเท่านั้น ซึ่งปัญหาส่วนมากที่พบในหลักสูตรอาชีวศึกษา มีดังต่อไปนี้

1.การจัดการเทคโนโลยีใหม่ ควรจัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี วิธีการใหม่ ๆ ทางด้านวิชาการต่างๆ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ

2. การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การหาข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม การหาวิธีหรือกระบวนการเรียนสอนแบบใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ การติดตามผลการใช้หลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ การวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ การสร้างข้อสอบมาตรฐานและแบบวัดผลทางวิชาชีพ การติดตามผลการใช้สื่อการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาตำราเรียนในสาขาวิชาต่างๆ การวิจัยระบบและวิธีการวัดผล

3. งานอาชีวะครบวงจรได้มาตรฐาน การหารูปแบบวิธีการฝึกนักเรียน ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น และจัดการเป็นได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การติดตาม และประเมินผลโครงการ กิจกรรมอาชีวศึกษาครบวงจรในสถานศึกษา

4. คุณภาพนักศึกษา การหารูปแบบการฝึกนักเรียนให้ได้คุณภาพการพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีมให้นักเรียนนักศึกษา การพัฒนาชุมฝึกอบรม และนวัตกรรมการเรียนการสอน ติดตามประเมินผลการเรียนการสอน

5. การพัฒนาครู การหารูปแบบการเพิ่มความรู้และพัฒนาคุณภาพครูด้านต่างๆ วิจัยและพัฒนาตำราหรือเอกสารต่างๆ ติดตามและประเมินผลการสอนของครูอาจารย์ในรายวิชาต่างๆ การหารูปแบบการฝึกอบรมครูประจำการสาขาวิชาต่างๆ


เขียน 06 Oct 2016 @ 12:53 () แก้ไข 06 Oct 2016 @ 12:57, ()


ความเห็น (0)