อนุทิน 148024 - Phompassorn Rungrojvarakul

การนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ2556 ไปใช้ในสถานศึกษา

ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้

เนื่องจากสถานศึกษาไม่มีหลักสูตรเป็นของตนเอง แต่ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ในส่วนของแผนกวิชาพาณิชยการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยยึดเอาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 มาใช้ ซึ่งถือว่าใช้ได้ดี โดยเนื้อหารายวิชาต่างๆที่กำหนดมาให้ เป็นประโยชน์กับนักเรียนโดยตรง ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ดี "อาจมีบางวิชาที่ครูผู้สอน ได้สอนในรายวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา"

ด้านการจัดการเรียนการสอน

  • การจัดการเรียนการสอน ค่อนข้างไม่เป็นไปตามแผนการสอน เพราะครูทุกท่านจะมีภาระหน้าที่อื่นๆในวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบด้วย
  • บางครั้งอาจมีงานเร่งด่วนที่จะต้องทำ ทำให้แผนการสอนมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง

ด้านสื่อการเรียนการสอน

  • เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแผนกวิชามีค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

การแก้ไข : รายวิชาที่เน้นปฏิบัติ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้คือเครื่องคอมพิวเตอร์ยังขาดแคลน ต้องให้นักเรียนเรียน2คนต่อ1เครื่อง กรณีจำนวนนักเรียนไม่เกิน10คนต่อ1ห้อง หากเกินกว่านั้นใช้วิธีอธิบายผ่านโปรเจ็คเตอร์ แล้วให้นักเรียนปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่อย่างจำกัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ถือเป็นหลักสูตรที่ดีเนื้อหาครอบคลุม ซึ่งปัญหาที่เกิดอาจไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร แต่อาจจะเกิดปัญหาในส่วนอื่นๆ โดยสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ รวมถึงขวัญและกำลังใจของนักเรียน ซึ่งเป็นหัวใจของความเป็นครู

เขียน 06 Oct 2016 @ 12:49 () แก้ไข 06 Oct 2016 @ 13:25, ()


ความเห็น (0)