อนุทิน 147830 - ศรีกรม

-มาทำงานตามปกติ ฝนตกทั้งคืน

- วันนี้นำรายงานการประชุม และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสนอประธานคณะทำงานฯ

- ทำรายงานการศึกษากระบวนงานสำนักงานคดีปกครอง และกระบวนงานย่อย ออกแบบกระบวนงานย่อยคดีปกครอง และทำเกณฑ์การประเมินผลกระบวนงานให้สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

- ทำรายงานการเชื่อมโยงระบบการรับฟังเสียงของลูกค้ากับระบบของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล www.111.go.th

- คติประจำวัน ...ไม่ต้องอาลัยอดีต ไม่ต้องพวงอนาคต ขอให้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องในปัจจุบัน ก็เพียงพอแล้วที่จะไม่เป็นทุกข์...พุทธทาสภิกขุ

เขียน 22 Sep 2016 @ 09:32 ()


ความเห็น (0)