อนุทิน 147217 - วรรณ์มณี บุญฟู

"การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ และ การแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา"


ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) โดยจัด “โครงการสัมมนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อรองรับ AEC” เป็นการดำเนินการด้านงานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ในการรับเข้านักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล/งานบริการการศึกษา จึงได้ดำเนินการทำหนังสือเพื่อขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาจากสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมีทั้งสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน

ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ คือ สร้างองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และยกมาตรฐานสู่ระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ มาถ่ายทอดความรู้ วิธีดำเนินการพิมพ์หนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ และการพิมพ์หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ ทำให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้

เขียน 02 Aug 2016 @ 15:08 () แก้ไข 02 Aug 2016 @ 15:50, ()


ความเห็น (1)

โครงการน่าสนใจมากคะ ถ้ามีการต่อยอดน่าจะดีมาก