อนุทิน #141664

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา

เรื่อง กฎหมายในชีวิตประวัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน นายสุริยา เกษอินทร์

ปีการศึกษา 2557

เขียน:

ความเห็น (0)