อนุทิน 141365 - นาย นาดิร โยธาสมุทร

อนุทินที่ 1 (27/6/2558)

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน

1) การสื่อสารกับผู้ปกครอง ยังคงมีบทบาทสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำให้ปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้เรียนคลี่คลายไปในทางที่พัฒนาขึ้น

2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจะดีหรือแย่ ขึ้นอยู่กับทัศนคติของครูต่อตัวนักเรียนเอง นักเรียนสามารถรับรู้ได้ผ่านสิ่งที่ครูได้สื่อสารผ่านคำพูดทั้งในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน

3) เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียนง่าย ๆ ที่สามารถจูงใจนักเรียนได้ดีไม่เปลี่ยนไป (แต่ครูดันลืม) คือการเล่าเรื่องที่ครูได้ประสบและมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังสอนนักเรียนอยู่

ข้อจำกัด หรือ ข้อคิดเห็น

1) ผู้ปกครองบางคนรับรู้การที่ครูเข้ามาพบปะพูดคุยไปในแนวทางลบ จึงจำเป็นที่จะต้องสื่อสารทั้งพฤติกรรมในด้านบวกและด้านลบไปพร้อม ๆ กัน

2) เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของนักเรียน เช่นงานอดเรก สิ่งที่ถนัด กิจกรรมที่ทำบ่อย ฯลฯ ถ้าครูสามารถเข้าไปพูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ก็จะเป็นการดีต่อปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน

3) ครูก็จำเป็นต้องพัฒนาการพูดเล่าเรื่องให้ชวนฟัง และ น่าติดตาม เช่น การใช้น้ำเสียงที่มีการเน้นหนักเบา การใช้ท่าทางประกอบ การใช้สายตา หรือ สื่อรูปภาพ หรือ บทความเข้าประกอบการเล่าเรื่อง เป็นต้น

เขียน 27 Jun 2015 @ 15:38 () แก้ไข 27 Jun 2015 @ 16:55, ()


ความเห็น (0)