อนุทิน 140442 - วิชาฎา เจริญเปลี่ยน

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกลุ่มเพื่อนปฏิรูป จัดเวทีเสวนาปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 34 ในหัวข้อ "ไขกุญแจปฏิรูปการศึกษา จุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู – ศิษย์"

มีศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธาน โดยนำเสนอกรณีศึกษาโรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพฯ โรงเรียนนำร่องที่นำวิธีการสอนแบบ"พี่สอนน้อง ผองเพื่อนช่วยกัน" มาสอน

นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กุญแจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเด็ก และถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา แต่อุปสรรคสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กคือ ระบบการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยที่ไม่เอื้อกับการสอนของครูและไม่เป็นไปตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องเชื่อมโยงในเรื่องพัฒนาการ เพื่อน สังคม และผู้ปกครอง นอกจากนี้แล้วระบบการศึกษาไทยยังต้องปลดล็อคในเรื่องของระบบการประกันคุณภาพของครูออกไป การทำงานวิชาการทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็กไม่อาจเกิดขึ้นได้

นางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัว กล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านวิธี "พี่สอนน้อง ผองเพื่อนช่วยกัน" กระบวนการนี้ส่งผลให้รุ่นพี่ได้ทบทวนความรู้ เกิดความคิดเทคนิคที่ถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง พบว่านักเรียนทำคะแนนได้ดีขึ้นและมีความสุขในการเรียนรู้

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. (2557). [Online]. เข้าถึงได้จาก

https://www.gotoknow.org/journals/%3Ca%20href=">http://www.qlf.or.th/Home/Contents/997.(2 เมษายน 2558)

เขียน 02 Apr 2015 @ 09:56 ()


ความเห็น (0)