อนุทิน 140388 - วลัยมาศ บัวชาวเกาะ

การพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้ – เปรมปรีด์ ธรรมปรีชา ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย นำ The Geometer's Sketchpad หนึ่งในโปรแกรมจากโครงการพัฒนาเรขาคณิตที่มองเห็นได้ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สหรัฐอมริกา เข้ามาสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเปลี่ยนวิชานี้จากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสพัฒนาพหุปัญญาอีกด้วย

เปรมปรีด์ ธรรมปรีชา ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย ได้นำโปรแกรมนี้มาเป็นตัวช่วยในโครงการที่จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ โดยให้ครูคณิตศาสตร์ทั้ง 12 คนสร้างสื่อการสอนคนละ 1 ชิ้น และให้นักเรียนทั้ง 180 คนที่สนใจมาเรียนรู้โปรแกรม โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ

1. สนุกคิดกับคณิตด้วย GSP ครูจะสอนการสร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐาน การสร้างภาพเคลื่อนไหว ซึ่งโปรแกรมนี้จะทำให้นักเรียนเห็นว่าหากวาดภาพวงกลม วงกลมนี้จะมีเส้นรอบวง เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ โดยไม่ต้องแก้โจทย์ แต่ในขั้นสุดท้าย ครูจะให้นักเรียนแก้โจทย์ กิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนเห็นภาพ

2. ปัญหาชวนคิดด้วย GSP กิจกรรมนี้จะยากขึ้น โดยครูจะให้นักเรียนคิดสถานการณ์ปัญหาขึ้นมา แล้วแก้โจทย์โดยใช้โปรแกรม GSP

3. คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ด้วย GSP กิจกรรมสร้างภาพที่มีพลวัตหรือมีการเคลื่อนไหวแบบแอมิเนชัน (Animation) เช่น โครงงานสร้างสรรค์ผลงานวันลอยกระทง จะมีภาพกระทงลอยไปในน้ำ พระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้า พลุที่จุดสว่าง โดยใช้หลักการเคลื่อนที่ของจุด และการย่อขยายทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคิดคำนวณ
เขียนโดย ireadyweb ireadyweb | 12/06/2556 15:37:08

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/659

เขียน 29 Mar 2015 @ 14:27 () แก้ไข 29 Mar 2015 @ 14:44, ()


ความเห็น (0)