อนุทิน 140282 - Jakkrit Bualoy

เรื่องราวของครู 3 คน กับ 3 พื้นที่ และ 3 รูปแบบการเรียนการสอน โดยไม่จำกัดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม

ครูชวนพิศ เตโชนุภาพ ครูสอนดี จากโรงเรียนบ้านคลองมือไทร จ.ชลบุรี ครูคิดแก้ปัญหา เพื่อวางรากฐานการอ่าน การเขียนให้กับลูกศิษย์ ครูใช้ลานดินใต้ร่มไม้ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้เด็กๆ ฝึกคัดลายมือลงบนพื้นดิน ฝึกอ่าน และบูรณการวิชาภาษาไทยเข้ากับเนื้อหารายวิชาอื่นๆ ทั้ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคม การสอนแบบนอกกรอบ และความเอาใจใส่ของครูชวนพิศ ส่งผลให้สามารถสร้างพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเกือบ 100% ซึ่งนี่ก็จะเป็นรากฐานในการเรียนในรายวิชาอื่นๆ และการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงต่อไป

ครูพูนศรี ไทรสังขสินธิติ ได้ทำให้ห้องเรียนพิเศษแบบเรียนรวมบ้านเกาะสะเดิ่ง ที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ โรงเรียนกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เกิดกับโครงการเด็ก 3 ภาษาห้องเรียนสร้างได้ คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษากะเหรี่ยงและภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้สื่อหลากหลายประเภท เพื่อให้เด็กๆได้เท่าทันโลกภายนอกและรู้จักตัวเอง

ครูชุลีพร สุทธิบูลย์ เชื่อว่า "เด็กทุกคนสอนได้ และเด็กที่ต้องเอาใจใส่มากที่สุด คือ เด็กที่เกเร" ตัดสินใจลาออกจากการเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนมัธยม และเข้าเป็นครูรุ่นแรกที่ทำหน้าที่ดูแลลูกศิษย์ของกระทรวงยุติธรรม ประจำสถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ครูชุลีพรใช้ 'ความรัก' และ 'ความจริงใจ' ต่อเด็กๆ เป็นเครื่องนำทางให้เด็กๆ เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ก่อนที่จะสอนวิชาความรู้ด้านต่างๆ ทั้งทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยการดึงภาคส่วนต่าง ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม เพราะนี่คือความปราถนาดีของครูแท้ ที่ต้องการจะมอบชีวิตใหม่ให้กับลูกศิษย์

ที่มา : ผู้ดูแลระบบ สสค. 2558. ครูสอนดี : ห้องเรียนไร้พรมเเดน(ออนไลน์).แหล่งทีมา:http://www.qlf.or.th/Home/Contents/829 23 มีนาคม 2558

เขียน 23 Mar 2015 @ 13:26 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 13:37, ()


ความเห็น (0)