อนุทิน 140266 - aekkachai saengsuwan

เรื่อง นักภาษาไทยชำแหละปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออก ชี้ครูเป็นต้นเหตุสอนผิดวิธี

เนื่องในวันภาษาไทยที่ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี โดย รศ.ปิตินันธ์ สุทธสาร ฝ่ายวิชาการราชบัณฑิตยสถาน และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2557 กล่าวว่า ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกถ้าวิเคราะห์ดูแล้วคนที่เป็นต้นเหตุของปัญหาคือครู การสอนของครูในปัจจุบันสอนอย่างสะเปะสะปะจนทำให้เด็กอ่านไม่ออกและสับสน

รศ.ปิตินันธ์ กล่าวว่า การอ่านสะกดคำ เป็นการอ่านสะกดโดยการออกเสียงเริ่มจากเสียงพยัญชนะต้น ตามด้วยเสียงสระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ เช่นคำว่า "เรือ" อ่านว่า รอ-เอือ เรือ ส่วนการสอนเขียนสะกดคำ จะเน้นรูปร่างตัวพยัญชนะหรือสระที่ปรากฎ เช่นคำว่า "เรือ" สะกดว่า สระเอ รอ-เรือ สระอือ ออ-อ่าง เป็นต้น แต่ที่เด็กสับสนเพราะครูไปสะกดการเขียนให้เด็กอ่าน เช่นคำว่า "เรียน" หากครูสอนว่า สระเอ-รอ-สระอี-ยอ-นอ เด็กจะอ่านไม่ออกทันที ต้องสอนว่า รอ-เอีย-นอ อ่านว่า เรียน เด็กถึงจะอ่านได้ ครูจึงต้องรู้จักวิธีสอนที่หลากหลายโดยวิธีเอามาผสมผสานกัน ไม่มีวิธีไหนเป็นสูตรสำเร็จตายตัว สิ่งสำคัญคือครูต้องฝึกให้เด็กอ่านเขียนสม่ำเสมอ เพราะวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่เน้นทักษะ เด็กจะอ่านเขียนออกหรือไม่จึงอยู่ที่ครูในทุกวิชาต้องช่วยกันเพื่อให้ภาษาไทยเข้มแข็งขึ้น และตามด้วยผู้ปกครองในการส่งเสริมเด็กมากน้องเพียงใด

ที่มา : ผู้ดูแลระบบ สสค. 2558. นักภาษาไทยชำแหละปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออก ชี้ครูเป็นต้นเหตุสอนผิดวิธี

(ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.qlf.or.th/Home/Contents/895. 29 กรกฎาคม 2557.

เขียน 23 Mar 2015 @ 12:23 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 13:10, ()


ความเห็น (0)