อนุทิน 140264 - ทิพวรรณ จันทร์ศรี

ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้บูรณาการผ่านพันธุ์พืช

โครงการเด่นด้านพัฒนาทักษะการคิด

8. ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้บูรณาการผ่านพันธุ์พืช

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้บูรณาการผ่านพันธุ์พืช เป็นโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ จ.นครนายก และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยใช้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นกรณีศึกษา เพื่อหาทางให้นักเรียนได้ช่วยกันศึกษาและนำมาทดลองเพาะเนื้อเยื่อ ติดตามการเจริญเติบโตของพืชชนิดนี้ และปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วย

โครงการนี้วัดผลจาก 3 ด้าน คือ 1.การเขียนสะท้อนความคิดในเว็บบล็อก 2.ชิ้นงานของนักเรียน และ 3.บันทึกครู โดยในการทำงานครูให้เด็กๆคิดอย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์เท่านั้น จะทำแบบ ICT วาดภาพ หรือการจัดการธุรกิจก็ได้ และแนะเด็กให้มองว่าต้องการเรียนรู้อะไรและจะหยิบอะไรจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงมาใช้ประโยชน์ได้บ้าง ผลปรากฏว่า เกิดโครงการในการหาวิธีการเพาะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงหลากหลาย

ที่มา : ผู้ดูแลระบบ สสค. 2558. ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้บูรณาการผ่านพันธุ์พืช(ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.qlf.or.th/Home/Contents/649. 5 มิถุนายน 2556.

เขียน 23 Mar 2015 @ 12:21 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 17:48, ()


ความเห็น (2)

โพสข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจนด้วยครับ

แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ