อนุทิน 140250 - สุภาภรณ์ สอิ้งทอง

ทำความรู้จักห้องสมุดดิจิตอล

ห้องสมุดดิจิตอล หมายถึง ห้องสมุดที่ต้องการเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศที่อยู่ หลายๆ แหล่งและการเชื่อมโยงนั้นต้องไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้และสามารถเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางเป็นสากล คอลเลคชั่นที่เก็บไม่จำกัดเฉพาะเอกสาร แต่ยังครอบคลุมถึงวัสดุดิจิตอลอื่น ๆ ที่สร้างขึ้น ซึ่งไม่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ องค์ประกอบของห้องสมุดดิจิตตอล ได้แก่ ส่วนเชื่อมต่อ ผู้ใช้ (User interface) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับผู้ใช้และส่วนสำหรับผู้ควบคุมโดยผู้ใช้สามารถใช้เว็บบราวเซอร์ในการติดต่อกับส่วนบริการผู้ใช้ได้

ชอง เปียเจีย์ นักจิตวิทยาผู้ริเริ่มการปฏิวัติวิธีการเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎี Constructivism มีความคิดว่า "เด็กๆ ไม่ใช่ท่อที่ว่างเปล่าที่ผู้ใหญ่จะเทข้อมูลและความรู้ต่างๆ เข้าไป เด็กคือผู้สร้างความฉลาดและการเรียนรู้ จึงมีคำาถามสำาคัญว่าจะบูรณาการเทคโนโลยีอย่างไรที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอลที่ ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

1.1 ความหมายและลักษณะของห้องสมุดดิจิตอล (Digital library)

1.2 ความสำคัญของห้องสมุดดิจิทัลต่อการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก ห้

1.3 รูปแบบฐานข้อมูลสำหรับห้องสมุดดิจิตอล

1.4 รูปแบบการจัดการฐานข้อมูลของห้องสมุดดิจิตอล

ที่มา : ผู้ดูแลระบบ สสค. 2558. ทำความรู้จักห้องสมุดดิจิตอล(ออนไลน์). แหล่งทีมา: http://www.qlf.or.th/Home/Contents/616. 23 มีนาคม 2558เขียน 23 Mar 2015 @ 11:26 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 14:03, ()


ความเห็น (1)

ข้อมูลอ้างอิงล่ะคับ