อนุทิน 140249 - ปิยวรรณ เพ็ชรเพ็ง

ยูเนสโกห่วงเด็กไทยวัยประถมหลุดนอกระบบเกือบ 6 แสน

ยูเนสโกเปิดนวัตกรรมการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาเด็กนอกระบบ พบสถานการณ์เด็กประถมหลุดออกจากโรงเรียนสูงถึง 67 ล้านคน ขณะที่ไทยติดอันดับ 2 ของอาเซียน ชี้ความแข็งตัวนโยบาย-ระบบราชการซับซ้อน จุดอ่อนของการแก้ปัญหาระบบการศึกษา

นายอิชิโร กล่าวว่า สถานการณ์เด็กเยาวชนด้อยอกาสนอกระบบการศึกษาในประเทศไทยมีความรุนแรงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน จากข้อมูลบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา โดย สสค. พบว่า การจัดสรรงบประมาณกว่า75% เป็นเงินเดือนครู อีก16% เป็นค่าใช้จ่ายประจำด้านต่างๆที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้ มีงบประมาณเหลือเพียง8% ที่จัดสรรตรงไปที่โรงเรียน จนไม่สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงจึงควรลองเปิดรับรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ผลลัพธ์ใหม่ที่ต่างไปจากเดิมเช่นในประเทศญี่ปุ่นก็มีปัญหาระบบการศึกษาที่ใหญ่เกินกว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่าย จึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้ระบบเปิดรับนวัตกรรมการทำงานใหม่ๆเพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่ดีขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโก กล่าวว่า สิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาประสบความสำเร็จได้คือ ความเชื่อมโยง เช่น ในชุมชนหนึ่งหากโรงเรียนสามารถประสานความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง ภาคธุรกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภาครัฐยังคงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการศึกษา และเป็นผู้สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดการศึกษาจะทำให้ระบบการศึกษาสำเร็จ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- นวัตกรรมการจัดหาเงินทุน เพื่อการศึกษาเด็กและเยาวชนนอกระบบ

- ยูเนสโกห่วงเด็กประถมไทยหลุดนอกระบบเฉียด "6 แสน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 มี.ค. 58

- http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1004

เขียน 23 Mar 2015 @ 11:17 ()


ความเห็น (0)