อนุทิน 140123 - ทิพรัตน์ ใจฉ่ำ

การนำเสนอ...โดยการพูด (ขั้นพื้นฐาน)

ความหมายของการพูด

การพูด คือ การเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคำ การพูดเป็นการสื่อความหมายโดยใช้เสียงและภาษาท่าทางเพื่อ

ถ่ายทอดความรู้สึกความรู้ ความคิด ความต้องการ ฯลฯ ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร

ลักษณะสำคัญของการพูด

*** ใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาประกอบกัน

*** เป็นกระบวนการสื่อสารที่สัมพันธ์กับการฟัง*** เป็นการสื่อสารสองทางต้องมีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง

*** ความสามารถในการพูดแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ พูดได้ พูดเป็น และพูดดี/พูดเก่ง

*** การพูดเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ สามารถฝึกฝนและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ซึ่งแต่ละคนอาจ

ใช้เวลาฝึกฝนไม่เท่ากัน

*** การพูดมีความสำคัญทั้งต่อบุคคล/ต่อสังคม/ต่อประเทศ

องค์ประกอบของการพูด (ผู้พูด + สาร + เสียง/สื่ออื่นๆ + ผู้ฟัง + ผลของการสื่อสาร

เขียน 16 Mar 2015 @ 12:50 ()


ความเห็น (0)