อนุทิน 138132 - สาริพร

สาริพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การพัฒนาทักษะการแกะสลัก โดยใช้หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ เรื่องการแกะสลักอนุรักษ์ไทย

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

ผู้รายงาน นางสาริพร ช่วยแท่น

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบการ ฝึกทักษะ เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาปีการศึกษา๒๕๕๖ ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ นักเรียนชมรมแกะสลักอนุรักษ์ไทย จำนวนนักเรียน ๑๔ คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ

เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย

ผลการศึกษาพบว่า

๑.หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ๘๘.๒๒ /๘๗.๓๗

๒.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

๓.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย อยู่ในระดับมาก คือ ๔.๓๒


เขียน 16 Oct 2014 @ 12:03 () แก้ไข 24 Feb 2015 @ 14:43, ()


ความเห็น (0)