อนุทิน 137807 - อภิญญา รักพุดซา

บันทึกอนุทิน  ครั้งที่  1  

วันที่  :  27  กรกฎาคม  2557

เรื่อง  :  สังคมแห่งการเรียนรู้

วิชา  :  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ผู้สอน  :  ผศ. ดร. อดิศร  เนาวนนท์

ผู้บันทึก  :  นางสาวอภิญญา  รักพุดซา  รหัสประจำตัว  57D0103121                                                                                                                        ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคพิเศษ  หมู่  1

1.  ความรู้ที่ได้รับ

----->วันที่  27  กรกฎาคม  2557  ข้าพเจ้าเรียนวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  บรรยายโดย  ผศ.ดร.อดิศร  เนาวนนท์  ได้รับความรู้ดังต่อไปนี้

----->การเรียนรู้คือ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นไปตามตัวชี้วัด  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร

----->กรอบแนวคิด  :  การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   สังคมในอนาคตจะเป็นสังคมฐานความรู้  อยู่ที่การเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์  เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาค  ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต

----->การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต้องเป็นมาตั้งแต่เกิด  (เกิดขึ้นตลอดเวลา, เกิดขึ้นทุกนาที)

----->สังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา  ตระหนักถึงความสำคัญ  ความจำเป็นของการเรียนรู้ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้  และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัย  ในชีวิตประจำวันของคนทุกคน

----->บุคคลแห่งการเรียนรู้   มีลักษณะดังต่อไปนี้

------------------->>1.  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเรียนรู้

------------------->>2.  มีทักษะและกระบวนการในการคิด  การวิเคราะห์  และแก้ปัญหา

------------------->>3.  มีความใฝ่รู้  สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และสามารถใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม

------------------->>4.  มีโอกาสและสามารถเลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุ  แต่ละวัยด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  ยืดหยุ่นและมีคุณภาพตามความต้องการ  ความสนใจและความถนัด

2.  การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

----->สามารถนำความรู้ไปจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน  โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้ง    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  กระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ทุกเมื่อไม่เพียงแต่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น

3.  การแสดงความคิดเห็น

----->ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า  สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผู้เรียน  แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเป็นปกติวิสัยของทุกคนอยู่แล้ว  เพราะคนทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

4.  บรรยากาศในการเรียนการสอน

----->อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกัลยาณมิตรกับนักศึกษา

----->นักศึกษากับอาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

----->อาจารย์ใช้คำถามปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่เรียน

----->บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน  อากาศถ่ายเทสะดวก  สื่อในการเรียนมีความพร้อมและทันสมัย

เขียน 02 Oct 2014 @ 15:55 ()


ความเห็น (0)