อนุทิน #137785

ภาวะผู้นำ หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่น ทั้งบุคลิกภายในและภายนอก มีอิทธิผล เหนือคนทั่วไป โดยบุคคลแวดล้อมให้ความเชื่อถือ เคารพ และสามารถดำเนินการตามที่สั่งได้ มีการจัดการที่มีกระบวนการ มีขั้นตอนที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

เขียน:

ความเห็น (0)