อนุทิน 137785 - พิภพ ก้านก่ำ

ภาวะผู้นำ หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่น ทั้งบุคลิกภายในและภายนอก มีอิทธิผล เหนือคนทั่วไป โดยบุคคลแวดล้อมให้ความเชื่อถือ เคารพ และสามารถดำเนินการตามที่สั่งได้ มีการจัดการที่มีกระบวนการ มีขั้นตอนที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

เขียน 02 Oct 2014 @ 10:19 ()


ความเห็น (0)