อนุทิน 137774 - usasst

usasst
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อนุทินครั้งที่1   รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)
โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัสนักศึกษา 57D0103126
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ 2557
1.การเตรียมตัวล่วงหน้า สิ่งที่รู้มาก่อน -

สิ่งที่อยากรู้

  • -แนวทางการเรียนการสอนของรายวิชา จุดมุ่งหมาย และการประเมินผลของรายวิชาว่ามีทิศทางอย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ - ได้ทราบแนวทางการสอนการวัดประเมินผล

- กรอบแนวคิดการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาเน้นให้ความจำเป็นกับการใฝ่รู้และการที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

- องค์ประกอบที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้

- ความหมายของบุคคลแห่งการเรียนรู้ว่ามีลักษณะตระหนักถึงความจำเป็นของการเรียนรู้ มีทักษะและกระบวนการในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีโอกาสที่จะสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เรียน - สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ สังคมที่มีความเป็นพลวัตรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ บุคคลแห่งการเรียนรู้จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นตัวขับเคลื่อนสังคมอาศัยความใฝ่รู้ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตลอดเวลา
4. บรรยากาศในการเรียน - มีการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นที่เรียน มีการยกตัวอย่างที่เห็นภาพจริง
เขียน 01 Oct 2014 @ 19:57 ()


ความเห็น (0)