อนุทิน 137770 - usasst

usasst
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

AAR ครั้งที่1  รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษา วันที่ 8 สิงหาคม 57


  • 1.ความคาดหวังก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  • คาดหวังว่าจะได้เห็นกระบวนการวิธีการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนวนิษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน
  • 2.ได้เรียนรู้อะไรแล้วคิดอะไรต่อ

จากการศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษา ทำให้เราได้เห็นถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป เนื่องจากโรงเรียนวนิษาเป็นโรงเรียนทางเลือก หลักสูตรการเรียนการสอนจะเป็นChild center คือเด็กอยากเรียนรู้อะไร เรียนวิธีไหน แบบไหน เน้นการทำงานของสมองว่าสมองรับรู้เรื่องไร ตามพัฒนาการของเด็กแต่หละช่วงชั้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก Project Approach คือเป็นการเรียนรู้จากความสนใจของเด็ก มีการบูรณาการทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เด็กสนใจ นำเสนอความคิดผ่านกิจกรรม และทำMind Map สะท้อนถึงองค์ความรู้ที่ได้รับเกิดการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้เด็กทุกคนเห็นการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่มีความสุข มีการสร้างภาพจำให้กับเด็ก คือเด็กทุกคนในโรงเรียนต้องมีความสุขสนุกในการเรียนรู้ ครูไม่ควรสร้างตราบาปในใจเด็ก

การดูงานครั้งนี้ทางโรงเรียนได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม เพื่อที่จะได้ดูงานอย่างครบถ้วนทั้งโรงเรียน เริ่มจากชั้นอนุบาล เราจะเห็นวิธีการสอนของครูว่า ครูมีกระบวนการสอนเด็กอย่างไร เน้นกิจกรรมพัฒนาให้เด็กรู้จักใช้ประสาทสัมผัสและอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ดูได้จากการที่ครูพาเด็กออกมาเรียนข้างนอกห้องเรียนและให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆที่ฝึกทักษะเด็ก ชั้นประถม จะเน้นตามความสนใจของเด็กเป็นหลักว่าสนใจเรื่องอะไร ครูผู้สอนก็จะจัดทำกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้แสดงองค์ความรู้ของเรื่องที่เด็กสนใจ

3.จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

หลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานมาทำให้เข้าใจว่า การที่เด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้นั้น ต้องเกิดมาจากเรื่องที่เด็กสนใจ แล้วผู้สอนเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมโดยมีการบูรณาการหลายๆวิชาเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองต่อความสนใจของเด็ก เพื่อเป็นการให้เด็กมีส่วนในการออกแบบการเรียนการสอน และการทำ Mine map เป็นวิธีการอย่างนึงที่ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง และภาพจำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนจำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต

เขียน 01 Oct 2014 @ 19:40 ()


ความเห็น (0)