อนุทิน 137228 - นางสาว พัชรินทร์ บุญเฮง

โครงงาน

โครงงานเรื่องการดำเนินการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบล โพรงมะเดื่อ

ผู้จัดทำ นางสาวพัชรินทร์ บุญเฮง รหัสประจำตัวนักศึกษา 579904108 รุ่น 4 ExMPA 57.1

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชา การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แบบเสนอโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2557

ชื่อโครงงาน การดำเนินการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ

วิชาการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ รหัสวิชา 9002101 จำนวนหน่วยกิต 3

รายชื่อผู้เสนอโครงงาน

นางสาวพัชรินทร์ บุญเฮง รหัสประจำตัว 579904108 รุ่น 4 ExMPA 57.1

(ลงชื่อ).......................................ผู้จัดทำโครงงาน
       (...............................................)
           วันที่ .........../........../..........

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................…

(ลงชื่อ)...........................................................ที่ปรึกษาโครงงาน
       (..............................................................)
                      รับเมื่อวันที่......../........./.........

โครงงาน การดำเนินการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ

ประจำปีการศึกษา 1 ภาคเรียน 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

...................................................................................................................................................................

ชื่อโครงงาน ดำเนินการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ
สาขาวิชาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวพัชรินทร์ บุญเฮง รหัสประจำตัว 579904108 รุ่น 4 ExMPA 57.1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 จำนวน 37 วัน


รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. ชื่อโครงการ การดำเนินการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

3. ผู้ดำเนินการ นางสาวพัชรินทร์ บุญเฮง

4. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทำให้สังคมไทยขาดความสมดุลและนำไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาการเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 มุ่งเน้นให้เกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและการกินดีอยู่ดีมีสุขของคนไทย” โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบบองค์รวม มีดุลยภาพ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกำหนดทิศทางและรูปแบบสังคมไทยที่พึงประสงค์ คือสังคมตระหนักรู้ ตระหนักคิด ตระหนักคุณค่า และหน้าที่ และตระหนักอนุรักษ์และรักษาสังคมคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งพัฒนาสู่สังคม และชุมชนที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ ดังนั้นการจัดสวัสดิการสังคมจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการลดปัญหาทางสังคม และปัญหาผู้สูงอายุ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

5.1 เพื่อศึกษาการดำเนินการส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุใน ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

5.2 เพื่อศึกษาข้อจำกัดในการดำเนินการส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

6. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

7. เป้าหมาย

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. ได้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อจำกัดในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

2. มีการนำข้อมูลที่ได้ปรับปรุงและใช้พัฒนาองค์กรเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. การประเมินความสำเร็จโดยการจัดทำ Blog

2. ได้จัดทำโครงงานค้นคว้าอิสระ 1 เล่ม

7.3 เป้าหมายเชิงเวลา

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 จำนวน 37 วัน

8. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

8.1 เสนอหัวข้อโครงงาน

8.2 การออกแบบงาน

8.3 จัดหาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์

8.4 รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา/ทดลอง ไว้ในรูปแบบของ Blog

8.5 เขียนสรุปผลการศึกษา/ทดลอง

9. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 รวม 37 วัน

10. แผนดำเนินการ - แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 หมายเหตุ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1.ดำเนินการจัดทำ Blog
2.

10. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ

ประมาณการรายจ่าย จำนวน 3,000 บาท

11.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

11.1. เครื่องคอมพิวเตอร์

11.2. กระดาษ A4

11.3. รายงานจำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตการดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ

11.4. รายสวัสดิการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อได้มีการจัดทำไว้

12. ปัญหาในการดำเนินงานและการแก้ปัญหา

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้คนรุ่นใหม่นิยมเข้าไปแสวงหารายได้ในเมืองสูงขึ้น โดยทอดทิ้งให้ผู้สูงอายอยู่โดยลำพังหรือแยกไปตั้งเป็นครอบครัวใหม่ ทำให้ครอบครัวขาดความใกล้ชิด ผู้สูงอายุต้องอยู่ลำพังซึ่งขาดการเอาใจใส่ดูแล บางรายมีฐานะที่ยากจน ทำให้ไม่มีการดูแลเรื่องปัญหาสุขภาพ และปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพจิตใจ ดังนั้นการที่มีการจัดการและการส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้

14.ภาคผนวก

ภาพประกอบขั้นตอนการทำโครงงาน

 .....................................................ผู้จัดโครงการ

(................................................................)

เขียน 29 Aug 2014 @ 21:48 ()


ความเห็น (0)