อนุทิน 137207 - oASAPo

oASAPo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงงานการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของพนักงานบริษัท สแปนชั่น (Spansion)

ประจำปีการศึกษา 1 ภาคเรียน 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

......................................................................................

ชื่อโครงงานการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของพนักงานบริษัท สแปนชั่น (Spansion)
สาขาวิชาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายกมลนัทธ์ มีสวนนิล รหัสประจำตัว 579904101 รุ่น ExMPA 57.1
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 จำนวน 366 วัน

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของพนักงานบริษัท สแปนชั่น (Spansion)

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

3. ผู้ดำเนินการ นายกมลนัทธ์ มีสวนนิล

4. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอล ( DIGITAL LIFE) ซึ่งมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง จึงส่งผลต่อการปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และใช้ทักษะเหล่านั้นเพื่อรับมือกับยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนควรจะได้เรียนรู้และมีติดตัว คือ 3R x 7C โดย

3RคือReading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)

7Cได้แก่

Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)

Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)

Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง

กระบวนทัศน์)

Collaboration,Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การ

ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)

Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)

Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร)

Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)

ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นคำกล่าวที่กลายมาเป็นส่วนสำคัญต่อการวิเคราะห์และอภิปรายกันอย่างกว้างขวางของสังคมรอบด้าน ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร และในขณะเดียวกันนั้น ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก็กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญที่หลายฝ่ายต่างร่วมกันวิจัยเพื่อสร้างเป็นรูปแบบและนำเสนอแนวปฏิบัติต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เกิดขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นลักษณะของการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะให้เกิดกับบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน เพื่อสำหรับการดำรงชีพในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการความรู้

2. เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่เรื่องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

4. เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและนำไปพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อจัดทำรายงานค้นคว้าอิสระ

6. สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

7. เป้าหมาย

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.ต้องการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

2.ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา 60%

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. ได้โครงงานที่ประเมินความสำเร็จจากการจัดทำ Blog

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร

3. ได้จัดทำโครงงานค้นคว้าอิสระ 1 เล่ม

7.3 เป้าหมายเชิงเวลา

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 จำนวน 366 วัน

8.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

1. เสนอหัวข้อโครงงาน

2. ออกแบบงาน

3. จัดทำ Blog

4. รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา/ทดลองไว้ในรูปแบบของ Blog

5. สรุปผลการศึกษา

9. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 จำนวน 366 วัน

10. แผนดำเนินการ - แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557-2558 หมายเหตุ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1.ดำเนินการจัดทำ Blog
2.ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างเครื่องมือในการวิจัย
4. สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
5. ลงทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้
6. เขียนรายงานการวิจัย
7. รายงานสรุปผลการวิจัย

10. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ

ประมาณการรายจ่าย จำนวน 3,500 บาท ดังนี้

  • 1.ค่ากระดาษ A4 จำนวน 6 ริม รวมเป็นเงิน600 บาท
  • 2.ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง รวมเป็นเงิน 450 บาท
  • 3.ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 300 บาท
  • 4.ค่าส่งเอกสารงานวิจัย จำนวน 350 บาท
  • 5.ค่าเดินทางเพื่อรวบรวมข้อมูล 600 บาท
  • 6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 1,200 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาทถ้วน

11.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. คอมพิวเตอร์

2. กระดาษ A4

3. อุปกรณ์ตกแต่ง Blog เพื่อสร้างความน่าสนใจ

12.ปัญหาในการดำเนินงานและการแก้ปัญหา

  • ปัญหาที่จะพบคือการไม่ให้ความร่วมมือของบุคลากรในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เกี่ยวกับทักษะต่างๆที่มีในตัวบุคคลนั้นๆ จึงทำให้ผลที่ได้มาอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
  • วิธีการแก้ปัญหาสามารถทำได้โดย การออกแบบตัวเอกสารแบบสอบถามไม่ให้มีการระบุชื่อ หรือข้อมูลใดๆที่จะบ่งชี้ถึงบุคคลที่ตอบแบบสอบถามนั้นๆ เพื่อให้บุคคลที่ทำแบบสอบถามเกิดความสบายใจในการที่จะตอบแบบสอบถาม

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้จัดทำโครงการ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หวังว่าโครงการนี้จะเป็นพลังแห่งการเรียนรู้สู่อนาคต และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรสามารถที่จะเข้าใจถึงทักษะต่างๆ(3R x 7C) ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะให้เกิดกับบุคลากร และพัฒนาทักษะที่มีอยู่เพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน รวมถึงปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และใช้ทักษะเหล่านั้น สำหรับการดำรงชีพในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14.ภาคผนวก

- ภาพประกอบขั้นตอนการทำโครงงาน ****

.....................................................ผู้จัดโครงการ

(................................................................)

เขียน 28 Aug 2014 @ 10:26 () แก้ไข 29 Aug 2014 @ 23:23, ()


ความเห็น (0)