อนุทิน 137160 - ชยพร แอคะรัจน์

ใบให้คะแนน การสอบภาคปฏิบัติ

วันที่สอบ .......................................................................

ชื่อผู้เข้าสอบ............................................................................................................

ตำแหน่งที่สมัครเข้าสอบ ...........................................................................................

หัวข้อ ไม่ผ่าน 1 อ่อน 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก 5
การแต่งกาย
บุคลิก ลักษณะ
การรักษาเวลา
ความถูกต้อง เหมาะสม ของเนื้อหา วิชาการ
การปฏิบัติ

อื่น ๆ (ถ้ามี) ...............................................................................................................

.................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................................................... กรรมการ ผู้ให้คะแนน

(........................................................................................)

เขียน 24 Aug 2014 @ 20:16 () แก้ไข 05 Sep 2014 @ 12:37, ()


ความเห็น (0)