อนุทิน #137096

พุทธศาสนาสอนให้เข้มแข็ง #ปัญญานันทภิกขุ 

#สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้ลูกมี่จิตใจที่เข้มแข็ง ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง

เขียน:

ความเห็น (0)