อนุทิน 136662 - วิมลรัตน์ ศรีสุนันท์

วิจัยเรื่องการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)พัฒนาการเขียนสะกดคำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ผู้ศึกษาวิจัยนางวิมลรัตน์ ศรีสุนันท์

โรงเรียนบ้านโนนแก ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)เพื่อพัฒนาชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ๘๐/๘๐๒)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ ๘๐     ๓)เพื่อศึกษาความคงทนทางความรู้ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    ๔)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อการใช้ชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านโนนแก ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๑ คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยเลือก

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย คือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗-วันที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ จำนวน ๒๐ แผน ๒) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการเขียนสะกดคำ จำนวน ๔ ชุด

๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรื่องการเขียนสะกดคำจำนวน ๔๐ ข้อมีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ ๑ ค่าความยากง่าย(p)ระหว่าง๐.๔๐-๐.๖๐มีค่าอำนาจจำแนก( r)ตั้งแต่๐.๔๐-๐.๘๐ขึ้นไป ๔) แบบสัมภาษณ์นักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t – test แบบ One-sampletest ค่าเฉลี่ย() ค่าเฉลี่ยร้อยละ(%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และการวิเคราะห์เนื้อหา(Conten Analysis)เป็นการวิจัยแบบ One shot case study ผลการวิจัยพบว่า

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการเขียนสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๙.๖๖ / ๙๔.๐๙ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑ ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีความคงทนทางการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นและสะท้อนความคิดเห็นทางเชิงบวกเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

เขียน 29 Jul 2014 @ 10:23 ()


ความเห็น (0)