อนุทิน 136503 - ชยพร แอคะรัจน์

u-Learning การเรียนรู้ทุกแห่งหนในยุคเว็บ 3.0

การเรียนรู้ทุกแห่งหน หรือ u-Learning หมายถึง การเรียนรู้ที่มีทุกหนแห่งตามที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลที่สามารถเฃื่อมต่อสัญญานอินเทอร์เน็ตได้ทั้งประเภทสายสัญญานและไร้สายได้ในทุกหนทุกแห่ง โดยการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลและเนื้อหาเรียนรู้สามารถดำเนินการได้โดยใช้อุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่สะดวกต่อการพกติดตามตัว เช่น Mobile Phone or Smart Phone Tablet หรือ อาจเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ได้ในสภาพแวดล้อมทุกแห่งหน การเรียนรู้ แบบ u-Learning มีปัจจัยสำคัญคือ ความสะดวกของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่สา่มารถติดต่อสื่อสารได้ในทุกๆ ที่และทุกเวลาทุกสถานการณ์ด้วยการเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีึประสิทธิภาพสูง ด้วยความก้าวหน้าของเว็บ 3.0 ที่เป็นเว็บที่ฉลาดมากยิ่งขึ้น สามารถนำเสนอสารสนเทศทีตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

u-Learning ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวการจัดการเรียนรู้ดังนี้

- ปรับเปลี่ยนห้องเรียนแบบปกติแบบดั้งเดิม ที่มีผู้เรียนใช้สื่อและเนื้อหา สารสนเทศการสอนจากผู้สอน เป็นแบบไม่มีชั้นเรียน สามารถเรียนได้ในทุกๆ ที่ทุกสถานการณ์ และทุกเวลา ผู้สอนปรับบทบาทเป็นสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้อำนวยความสะดวก ผู่เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

- เตรียมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช่้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลาและในทุกๆ ที เน็ตติดตามตัวเป็นเครื่องมือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมเครือข่ายออนไลน์

- ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกเนื้อหา สาระ และอุปกรณ์ช่องทอง เครื่องมือ สื่อสังคมออนไลน์ได้โดยสะดวกด้วยตนเอง ตามความถนัดและความพึงพอใจของตนเอง ส่งเสริมการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้อย่างแท้จริง

- การเรียนรู้เป็นวิถึชีวิต เนื่องจากการดำเนินชีวิตในทุกขณะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ในทุกๆ สถานการณ์ เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต

(http ://www .gotoknow .org/posts/573225)

เขียน 19 Jul 2014 @ 13:53 () แก้ไข 25 Jul 2014 @ 15:21, ()


ความเห็น (0)