อนุทิน 136421 - วิชาญ งามละมัย

ประวัติวัดลำมหาเมฆ
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


วัดลำมหาเมฆ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีทั้งหมดจำนวน ๒๒ ไร่ ๔๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๑,๑๔๔๓ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๖๔๓๖

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๑๒๑ เมตร ติดต่อกับคลองบางหลวงไหว้พระ
ด้านทิศใต้ยาว ๑๒๐ เมตร ติดต่อกับที่นาของนายสละ ใจชุ่ม
ด้านทิศตะวันออกยาว ๒๔๐ เมตร ติดต่อกับที่นาของนายพุฒ ปลาจน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๐๐ เมตร ติดต่อกับที่นาของนายสละ ใจชุ่ม

สภาพของวัด

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ที่ริงคลองบางหลวง

ประวัติวัด

วัดลำมหาเมฆได้สร้างขึ้นเมื่อราวพ.ศ.๒๔๕๗ เดิมตั้งอยู่ปลายคลองบางหลวงไหว้พระ ฝั่งเหนือมีคลองขวางลากค้อนสกัดเป็นสามแยก ในที่ดินของนายจัน บัวฝรั่ง ต่อมาพระภิกษุแช่ม ผู้ปกครองวัดได้ย้ายวัดมาสร้างขึ้นในที่ดินของนางจีน แย้มเยือน ทางฝั่งใต้คลองบางหลวงขนานนามว่า "วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม" ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น "วัดลำมหาเมฆ" ในปีพ.ศ.๒๔๖๗ วัดลำมหาเมฆได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔

การศึกษา

ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๒ ปัจจุบันมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (นักธรรม-ธรรมศึกษา) เปิดสอนพนะภิกษุสามเณร ๒ หลักสูตร คือ ระยะสั้นกับระยะยาว หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้บวชน้อยวัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน หลักสูตรระยะยาวสำหรับผู้บวชอยู่จำพรรษา ๓ เดือน มีการตั้งทุนนิธิการศึกษาและแจกทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร-นักเรียน

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างมาจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอธิการเบี้ยว (ตั้งแต่ พ.ศ.ไม่ทราบข้อมูล)

๒. พระอธิการทองดี เขมปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๒ - ๒๕๐๒)

๓. พระอธิการภักดิ์ ญาณวโร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๒ - ๒๕๑๒)
๔. พระครูไพโรจน์สังฆการ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๓๖)
๕. พระครูวรธรรมวาที (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๔)
(นิพนธ์ ฉนฺทวุฑฺโฒ)
๖. พระครูไพโรจน์สารคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ - ปัจจุบัน) (สุเทพ คุณงฺกโร)

เขียน 15 Jul 2014 @ 19:51 ()


ความเห็น (0)