อนุทิน 135823 - จุฬารัตน์ โรงเรียนบ้านบางจาก

งานวิจัยในชั้นเรียน

ผู้วิจัย นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบางจาก

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนทำชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอร์ไม่เสร็จ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ปัญหา นักเรียนจำนวนหนึ่งงานไม่เสร็จ ไม่มีชิ้นงานส่งครู

สาเหตุ

1. นักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียน ไม่เข้าใจวิธีการทำงาน

2. นักเรียนทำงานได้ช้า ทำไม่เป็น

3. ที่บ้านของนักเรียนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงาน และสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

วิธีการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนที่งานไม่เสร็จ และนักเรียนที่ไม่มีงานส่ง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน

2. วิธีการที่ใช้

2.1 วิธีการแก้ปัญหา ดังนี้

2.1.1 ในชั่วโมงเรียน นักเรียนคนใดที่ทำเสร็จก่อน ผลงานดี จะให้ไปช่วยสอนเพื่อนนักเรียนที่ไม่เข้าใจ ทำงานได้ช้าอยู่

2.1.2 นัดให้นักเรียนที่ยังทำงานไม่เสร็จ ให้มาทำงานในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ

2.1.3 ให้นักเรียนที่ทำงานยังไม่เสร็จมาทำงานต่อในช่วงพักกลางวันหลังรับประทานอาหาร

กลางเสร็จแล้ว และให้นักเรียนที่ทำงานเสร็จแล้วขึ้นมาช่วยสอน อาจจะเป็นนักเรียนห้องเดียวกันหรือต่างห้องก็ได้ แล้วแต่ความสมัครใจของนักเรียนผู้สอน

2.2 ชิ้นงานที่ให้นักเรียนทำ การสร้างภาพด้วยโปรแกรม Paint

2.3 เครื่องมือมือวัดผลและรวบรวมข้อมูล

- ใบตารางเก็บคะแนนของนักเรียน

3. วิธีการรวบรวมข้อมูล

3.1 สังเกตการทำงานของนักเรียนในชั่วโมงเรียน

3.2 สังเกตการส่งงานของนักเรียน

3.3 บันทึกคะแนนชิ้นงานของนักเรียนในตารางบันทึกคะแนน

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 สังเกตนักเรียนคนใดที่ทำงานไม่เสร็จในชั่วโมง ไม่มีงานส่งในชั่วโมงเรียน

4.2 ตรวจชิ้นงานที่นักเรียนส่ง มีเนื้อหาครบ สมบูรณ์ตามที่กำหนดหรือไม่

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

- นักเรียนสามารถทำชิ้นงานออกมาได้ตรงตามเนื้อหาที่กำหนด

สรุปผล

นักเรียนสามารถส่งงานได้ตรงตามหัวข้อที่กำหนด นักเรียนมีความรู้และเข้าใจวิธีการทำงาน สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และมีความภูมิใจในงานของตนเอง

เขียน 10 Jun 2014 @ 09:08 ()


ความเห็น (0)