อนุทิน 135409 - นาย ลิขิตดง นันตา

รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงจากการสอนไปเป็นการเรียนรู้และการเข้าถึงความรู้ได้เร็วมากกว่าที่จะจดจำเอง ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ไม่จำกัดเวลา สถานที่ ผู้เรียน และผู้สอน ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้เท่าที่ต้องการ เกิดเป็น Knowledge Cloud ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถใช้คลาวด์คอมพิวติง (Cloud computing) ประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ knowledge cloud ได้แก่ data cloud, Google doc, sky drive และ iCloud ของ apple เป็นต้น

เขียน 18 May 2014 @ 10:27 ()


ความเห็น (0)