อนุทิน 134254 - ชยพร แอคะรัจน์

วิชาสอน ป.โท 03-172-710 Crop Improvement and Production for Industrial Uses 3 (3-0-6)

1.หลักการพัฒนาสายพันธุ์พืชพืช

1.1.ความหมายของการพัฒนาสายพันธุ์พืช

1.2.ความสำคัญของการพัฒนาสายพันธุ์พืช

2.พันธุ์พืชเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

2.1.ประเภทต่าง ๆ ของพันธุ์พืช

2.2.ลักษณะของพันธุ์พืชเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

3.พันธุ์พืชในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการบริโภคสด

3.1.ประเภทของผลิตภัณฑ์พืชสำหรับการบริโภคสด

3.2.ลักษณะของพันธุ์พืชสำหรับการบริโภคสด

4.การผลิตวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปต่าง ๆ

4.1.ประเภทต่าง ๆ ของการแปรรูปวัตถุดิบ

4.2.ลักษณะของพันธุ์พืชเพื่อการแปรรูปต่าง ๆ

5.ผลิตภัณฑ์จากพืช

5.1.ความหมาย ความสำคัญของผลิตภัณฑ์จากพืช

5.2.ประเภทต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์จากพืช

6.เทคนิคการผลิตพัฒนาสายพันธุ์พืชเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

6.1.หลักการผลิตพัฒนาสายพันธุ์พืชเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

6.2.วิธีการต่าง ๆ ในการผลิตพัฒนาสายพันธุ์พืชเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

7.ตัวอย่างการผลิตพัฒนาสายพันธุ์พืชเพื่อรูปแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการบริโภคสด

7.1.ตัวอย่างการผลิตพัฒนาสายพันธุ์พืชเพื่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ในรูปน้ำดื่ม

7.2.ตัวอย่างการผลิตพัฒนาสายพันธุ์พืชเพื่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ในรูปของเหลวข้น

7.3.ตัวอย่างการผลิตพัฒนาสายพันธุ์พืชเพื่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ในรูปชิ้นเนื้อบริโภค

เขียน 12 Mar 2014 @ 05:08 () แก้ไข 24 Jul 2014 @ 11:03, ()


ความเห็น (0)