อนุทิน #133712

@ อนุทิน 473@ 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดในการบริหาร เทคนิคการประสานงาน ฯลฯ ด้วยน้ำใจ ขอบคุณคะ

วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2557

ภาควิชา เทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ สำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ความรู้ด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)