อนุทิน 133658 - ชุดาภรณ์ สุขวาสนะ

ชื่อเรื่อง                 :   เรื่องการพัฒนาชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106

                             ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

                             (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ที่ปรึกษางานวิจัย       :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สาคร  พัวพันธ์ ,นายวโรภาส  ศรีพันธุ์

ผู้ทำการวิจัย            :    นายสงวน  ศรีราม

ปีที่วิจัย                 :   2554 - 2555

  

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้(1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล  1 รหัสวิชา 2102-2106  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80  (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล  1 รหัสวิชา 2102-2106  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง มีค่าดัชนีประสิทธิผล  0.50 (3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล  1 รหัสวิชา 2102 - 2106  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โดยใช้  t – test  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล1 รหัสวิชา 2102 - 2106  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

                ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster RandomSampling) จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกหัด/ใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนของนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล ดัชนีค่าความสอดคล้อง  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น  และ  t - test  

                   ผลการวิจัยพบว่า  ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล  1 รหัสวิชา 2102 - 2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) มีประสิทธิภาพเฉลี่ย  83.04/82.54

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/8 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ  0.651 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.10  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนด้วยการทดสอบ  t  (t - test)  พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนอยู่ในระดับมาก

เขียน 06 Feb 2014 @ 14:09 ()


ความเห็น (0)