อนุทิน 130946 - ♥อุ้มบุญ♥

19 ตุลาคม 2556 ร่วมประชุมสมาคมศูนย์กลางงานปราศเชื้อ ( Central Sterillizing Service Association ) สาระสำคัญการประชุมครั้งนี้พี่

 • สรุปผลการประชุมวิชาการประจำปี รายรับรายจ่าย ในงานประชุมวิชาการ 26 - 28 สิงหาคม 2556 
 • ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการประชุมครั้งต่อไป สิ่งที่สมาชิกเสนอเรื่อง อาหาร กระเป๋า ไม่ประสงค์แยกห้องบรรยาย ร้อยละ 80  ชื่นชมวิทยากร 
 • ส่งมอบตำแหน่งจากคุณปลื้มฤดี ภู่โสภา เป็นนายกสมาคม นายแพทย์สมศักดิ์  วัฒนศรี 
 • นายกสมาคม นายแพทย์สมศักดิ์  วัฒนศรี แถลงนโยบาย
  • การจัดทำประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชมรม สู่ สมาคม จากกำลังแรงใจ ความสามัคคี ของสมาชิกรุ่นพี่
  • การหารายได้ลดรายจ่าย บริหารการเงิน ของ สมาคมศูนย์กลางงานปราศเชื้อ 
  • ดำเนินการเรื่องใบรับรอง ให้กับผู้ผ่านการอบรมจากสมาคมศูนย์กลางงานปราศเชื้อ
  • ผลลัพธ์การตรวจเยี่ยม หน่วยงาน สู่การพัฒนาด้านวิชาการ
  • การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการตาม Theme งานการประชุมแต่ละครั้ง ให้เป็นผู้นำระดับภูมิภาค
  • เป็นที่พึ่งแก่ประเทศที่ด้อยกว่า
 • รศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ ที่ปรึกษา สมาคมศูนย์กลางงานปราศเชื้อ เสนอร่างหลักสูตรพัฒนาหัวหน้า งานศูนย์กลางงานปราศเชื้อ หลักสูตร 4 เดือน
 • ทบทวนบทบาทหน้าที่ กรรมการ สมาคมศูนย์กลางงานปราศเชื้อ (ช่วยงานวิชาการ และช่วยปฏิคม สมาคมศูนย์กลางงานปราศเชื้อ )
 • เสนอเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ กำหนดกิจกรรม ในการพัฒนาด้านวิชาการ งานสมาคมศูนย์กลางงานปราศเชื้อ  กำหนด การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ 

 

เขียน 24 Oct 2013 @ 14:36 () แก้ไข 24 Oct 2013 @ 14:37, ()


ความเห็น (0)