อนุทิน 130824 - noktalay

noktalay

อีกวันที่ดี...ในความหมาย

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี

ความเป็นมา

       สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์มาโดยตลอดและทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูกดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงควากตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการกำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์คือวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อเสนอชื่อที่เหมาะสมซึ่งจากการระดมความคิดเห็นปรากฎว่าชื่อที่เหมาะสมคือวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความเสียสละแรงกายแรงใจความสามัคคีน้อมเกล้าฯถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆอันเป็นช่วงปลายฤดูฝนของทุกปี

 

กิจกรรมในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

        กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกรมและทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีโดยเชิญชวนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ร่วมกันกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เช่นการให้ปุ๋ยพรวนดินถากถางวัชพืชที่โคนต้นไม้

 

http://www.forest.go.th/

เขียน 21 Oct 2013 @ 11:01 ()


ความเห็น (0)