อนุทิน 129575 - จวบจนยลแสงสุดท้าย

 

 

 

 

 

โครงงานเรื่อง การจัดทำบล็อก (Blog) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ  จ่าเอกเกรียงศักดิ์  แผนนรินทร์

 

รหัสประจำตัวนักศึกษา  559904101  รุ่น  ExMPA 55.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชา การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับปริญญาโท

 

หลักสูตร รป.ม.(ภาคทั่วไป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

 

 

แบบเสนอโครงงาน

 

โครงงานการจัดทำบล็อก (Blog) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา  2556

 

 

 

โครงงานเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

 วิชา  การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  รหัสวิชา  9002101  จำนวนหน่วยกิต  3(3-0-6)

 

รายชื่อผู้เสนอโครงงาน จ่าเอกเกรียงศักดิ์ แผนนรินทร์        รหัสประจำตัว  559904101  รุ่น  ExMPA 55.1

 

 

 

 

 

                                                            (ลงชื่อ)                                                  ผู้เสนอโครงงาน

 

                                                                             (...................................................)

 

                                                                             วันที่........./...................../..............

 

 

 

 

 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

                                                            (ลงชื่อ)                                                  ที่ปรึกษาโครงการ                 

 

                                                                          (...................................................)

 

                                                                          วันที่........./...................../..............

 

                                                                          รับเมื่อวันที่........./.................../..............           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานการจัดทำบล็อก(Blog) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ประจำปีการศึกษา  2556  ภาคเรียนที่  1

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

.........................................................

 

ชื่อโครงงาน การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

 

ชื่อผู้ทำโครงงาน  จ่าเอกเกรียงศักดิ์ แผนนรินทร์     รหัสประจำตัว  559904101  หมู่เรียน  ExMPA 55.1หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.รุ่งนภา  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

 

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 – กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 13 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ    การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน  ในด้านการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

2. ผู้ดำเนินการ จ่าเอกเกรียงศักดิ์ แผนนรินทร์

 

3. หลักการและเหตุผล

 

          ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบัน อยู่ในขั้นวิกฤตโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมีการผลิตยาเสพติดจากภายใน ประเทศ และมีการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลายชนิด  เช่น  เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี เป็นต้นแม้เจ้าหน้าที่จะได้ปราบปรามจับกุมการค้ายาเสพติดอย่างจริงจังแต่ก็ไม่ทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง กลับทำให้ผู้ผลิตได้พัฒนายาเสพติดที่ออกฤทธิ์ได้แรงขึ้น และตรวจพบสารเสพติดในตัวผู้เสพได้ยากขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่จับกุมได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการดำเนินการปราบปรามยาเสพติด มีเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนไม่น้อยเข้าไปมีผลประโยชน์ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเสียเองทำให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่สัมฤทธิ์ผล
             จากสภาพปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  ที่นับจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งจากสถิติพบว่าผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากจะเป็นผู้ก่อคดีอุกฉกรรจ์ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรข้ามชาติ และปัญหาความมั่นคงของชาติอีกด้วยหากปล่อยไว้ให้เนิ่นช้าจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมอย่างรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้เพราะปัญหายาเสพติดมิใช่เรื่องที่จะสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกต่อไป แต่กลับจะเป็นปัญหาระดับชาติที่ลุกลามอย่างไม่จบสิ้น  ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งหามาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้บรรลุผลอย่างจริงจังมาตรการในการป้องกันนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาเจตคติของประชาชนทุกคนทุกกลุ่มให้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติดและร่วมกันไม่ยุ่งเกี่ยวและต่อต้านยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมหลัก ๆได้แก่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การเผยแพร่เอกสารการสร้างแกนนำ การบรรยายฝึกอบรมสัมมนา แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในสถานศึกษาสถานประกอบการ ชุมชน รวมทั้งการจัดทำโครงการป้องกันต่าง ๆ เช่นโครงการค่ายแกนนำนักเรียน โครงการโรงเรียนสีขาวโครงการชุมชนปลอดภัยยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น

 

จากสถานการณ์ข้างต้น  ประกอบกับแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนดังกล่าว  และตำบลหลักสาม มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฝ่ายปกครอง พร้อมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในตำบล อีกทั้งมีบทบาทในเรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เป็นการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนในระดับตำบล  ในแนวทางการปฏิบัติงานนี้ ผู้นำชุมชน ที่มีหน้าที่และบทบาทดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จึงเป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญ  ต่อการมีส่วนร่วมในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ในแง่มุมของการให้การศึกษา  ความรู้  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันยาเสพติด  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการผลักดันรณรงค์ทางความคิดในชุมชน ให้มีความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด และกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวชี้ให้เห็นคุณลักษณะบทบาทของตัวผู้นำชุมชนในแต่ละบุคคลในเรื่องบทบาท ดังนี้  บทบาทด้านการวางแผน  บทบาทด้านการป้องกันยาเสพติด   บทบาทด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  และบทบาทด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 

จากความสำคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผู้นำชุมชนในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

5. สถานที่ดำเนินงาน

 

            ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

6. เป้าหมายของโครงการ

 

            เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

7. ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน

 

1. เสนอหัวข้อสารนิพนธ์และวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา

 

            2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม

 

            3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐม

 

            4. สรุปกรอบแนวคิด

 

            5. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

            6. การทดสอบแบบสอบถาม

 

            7. เก็บรวบรวมข้อมูล

 

            8. วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษา

 

            9. สรุปและการอภิปรายผล

 

8. ระยะเวลาดำเนินงาน

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี 1 เดือน เริ่มจากวันที่ 1กรกฎาคม 2556 31 กรกฎาคม 2557  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. แผนดำเนินการ

 

 

 

                                          เดือน

        

กิจกรรม

ก.ค. 56  -

ส.ค. 56

ก.ย. 56 –

ต.ค. 56

พ.ย. 56 –

ก.พ. 57

มี.ค. 57 –

เม.ย. 57

พ.ค. 57 –

ก.ค. 57

1. เสนอหัวข้อสารนิพนธ์และวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา

เขียน 21 Sep 2013 @ 06:26 ()


ความเห็น (0)